ព័ត៌មានសំខាន់ៗ
jaukjeybanner

សិក្ខា​សាលាស្តីអំពីជនរងគ្រោះត្រូវបាន​​មនុស្សភពផ្កាយចាប់ នឹង​រៀបចំឡើងដោយអង្គការ AMMACH

វាគឺជារឿងចម្លែកមួយដែរ ដែលសិក្ខាសាលា​មួយ ​ចែករំលែក​ស្តី​អំពីជនរងគ្រោះដែលចាប់ដោយ Alien ឬ មនុស្សភពផ្កាយ​។​
សិក្ខាសាលា​ដែលរៀបចំដោយ AMMACH ( Anomalous Mind Management , Abductee , Contactee Helpline ) ដែលជាអង្គការ​ដែលជួយជនរងគ្រោះ ដែលមានបទពិសោន៍ ធ្លាប់បាន Alien ចាប់ ។

អាន​បន្ត៖ សិក្ខា​សាលាស្តីអំពីជនរងគ្រោះត្រូវបាន​​មនុស្សភពផ្កាយចាប់ នឹង​រៀបចំឡើងដោយអង្គការ AMMACH

អត្ថបទផ្សេងៗ

ថ្ងៃនេះ
ម្សិលមិញ
សរុប
331
701
5360996